Thông tin Ngân hàng Hàng Hải đến 31/5/2011

   
  Vốn điều lệ (31/12/2010)
  (tr.đồng)
   
  Vốn đầu tư của DATC (tr.đồng)
  Tỷ lệ đầu tư
  (%)
  Lợi nhuận
  (tr.đồng)
  Cổ tức
  (%)
  5,000,000
   
  35,293
   
  1%
   
  1,155,878
   
  17