Thông tin chung
  Vốn điều lệ: 30,000 triệu đồng
  - Ngày thành lập: 12/05/2008
   
   
  Thành phần sở hữu
  - Địa chỉ: Km2 Xã Vinh Quang, Thị xã Kontum, Kontum
   
  Cơ cấu vốn
  SL cổ phần
  Giá trị CP
  (triệu đồng)
  Tỷ lệ (%)
  - ĐT: 0603 866 027
   
  DATC
  1,650,000
  16,500
  55
  - Fax: 0603 862 969
   
  Kim Hà Việt
   
  150,000
   
  15,000
  15
  - Website:
   
  Công ty Bánh kẹo Hữu Nghị
  50,000
   
  5,000
  5
   
   
  CBCNV
  87,500
  8,750
  8.75
   
   
  Cổ đông khác
  162,500
  16,250
  16.25

   

   
  Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính
  - Sản xuất đường RS, đường thô, rỉ đường;
  - Mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp;
  - Mua bán nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa);
  - Trồng mía (Mía giống, mía nguyên liệu);
  - Lắp đặt máy móc thiết bị, gia công các sản phẩm cơ khí.
   
  Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

   

   
   
  Năm 2007
  Năm 2008
  KH 2009
  Ước 6T/2009
  I
  Kết quả kinh doanh
   
   
   
   
  1
  Doanh thu (triệu đồng)
   
  48,018
  95,000
  58,000
  2
  Tổng chi phí (triệu đồng)
   
   
  88,000
  55,000
  3
  Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)
   
  5,271
  7,000
  3,022
  4
  Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
   
  4,003
  5,250
  2,260
  5
  Cổ tức (%)
   
   
  13%
   
  II
  Bảng cân đối kế toán
   
   
   
   
  1
  Tổng tài sản (triệu đồng)
   
  93,494
   
   
  2
  Nợ phải thu
   
  13,982
   
   
  3
  Nguồn vốn chủ sở hữu (triệu đồng)
   
  34,995
  35,000
  35,000
  4
  Tổng nợ phải trả (triệu đồng)
   
  58,499
   
  5,047
  5
  Tổng nộp ngân sách (triệu đồng)
   
  6,816
  4,000
  1,600
  III
  Chỉ tiêu khác
   
   
   
   
  1
  Số lao động (người)
   
   
   
  256
  2
  Thu nhập bình quân (triệu đồng/người)
   
   
   
  2,800

   

   
   

  Thông tin CTCP Đường Kon Tum đến 31/5/2011

   
  Vốn điều lệ
  (31/12/2010)
  (tr.đồng)
  Vốn đầu tư của DATC (tr.đồng)
  Tỷ lệ
  đầu tư
  (%)
  Lợi nhuận
  (tr.đồng)
  Cổ tức
  (%)
  30,000
   
  20,591
   
  69%
   
  32,828
   
  30