Thông tin CTCP Đầu tư và Xây dựng công trình 134 đến 31/5/2011

   
  Vốn điều lệ
  (31/12/2010)
  (tr.đồng)
  Vốn đầu tư của DATC
   (tr.đồng)
  Tỷ lệ
  đầu tư
  (%)
  35,000 
  10,000
   
  29%