Thông tin CTCP Mitraco đến 31/5/2011

   
  Vốn điều lệ
  (31/12/2010)
  (tr.đồng) 
  Vốn đầu tư của DATC
   (tr.đồng)
  Tỷ lệ
  đầu tư
  (%)
  Lợi nhuận
  (tr.đồng)
  18,000
  6,480
  36% 
  2,618