Thông tin CTCP Xây dựng công trình Giao thông 710 đến 31/5/2011

   
  Vốn điều lệ 
  (31/12/2010)
  (tr.đồng)
  Vốn đầu tư của DATC
   (tr.đồng)
  Tỷ lệ
  đầu tư
  (%)
  Lợi nhuận
  (tr.đồng)
  31,683
   
  11,830
   
  37%
   
  236