Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chuyên môn nghiệp vụ trong toàn Công ty, DATC phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Quản lý tổ chức bồi dưỡng kiến thức đăng ký bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào ngày 8/9 vừa qua.

Chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức về pháp lý trong đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (bất động sản) cho cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của 14 đơn vị chuyên môn trong Công ty theo Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về Đăng ký biện pháp bảo đảm do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2023, với các nội dung như: Mối liên quan giữa thoả thuận trong hợp đồng thế chấp và nội dung kê khai trong đăng ký bảo đảm, trách nhiệm của các bên liên quan trong đăng ký bảo đảm; Việc điều chỉnh trong đăng ký bảo đảm khi chủ thể, tài sản thế chấp hoặc nghĩa vụ được bảo đảm có biến động; Đăng ký bảo đảm đối với hợp đồng thế chấp đã được xác lập trước ngày 15/01/2023 chưa đăng ký hoặc đã được đăng ký bảo đảm trước ngày 15/01/2023; Lựa chọn cơ chế pháp lý phù hợp đối với tài sản không đủ điều kiện để đăng ký thế chấp bất động sản… Đây là những nội dung thu hút được sự quan tâm của các học viên, góp phần vào việc nâng cao nhận thức cũng như kỹ năng của các cán bộ nghiệp vụ trong Công ty.

Thông qua chương trình, học viên cập nhật kịp thời một số thay đổi về: Các trường hợp đăng ký bảo đảm năm 2023; Nguyên tắc cần phải tuân thủ trong đăng ký bảo đảm: trường hợp đăng ký và thẩm quyền đăng ký, mô tả tài sản thế chấp và kê khai thông tin, đăng ký lần đầu, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký, hủy đăng ký; Kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm; phân tích các khó khăn, vướng mắc khi xác lập một số giao dịch bảo đảm đặc thù, qua đó đề xuất hướng giải quyết, tránh rủi ro cho DATC.

Trên cơ sở những kiến thức thu hoạch được thông qua phần giới thiệu của giảng viên đã góp phần thiết thực vào việc giải quyết những vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của học viên. Điều này cũng cho thấy nhu cầu được bồi dưỡng, tập huấn về pháp luật trong lĩnh vực đăng ký bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là khá lớn và cần được thực hiện thường xuyên, mở rộng với các chuyên đề khác trong những năm tiếp theo.

Đây là một trong những hoạt động của chương trình đào tạo cán bộ chuyên môn nghiệp vụ được DATC tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao kiến thức và năng lực nghiệp vụ cho cán bộ các đơn vị chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với các hoạt động của Công ty.

Ban Tổ chức nhân sự


Thống kê: 3.989.564
Online: 7