Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Ghi chú Văn bản
32/2024/QH15 18/01/2024 Luật các Tổ chức tín dụng 01/07/2024 Tải xuống
31/2024/QH15 18/01/2024 Luật Đất đai 01/01/2025 Tải xuống
16/2023/TT-BTC 17/03/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ 08/05/2023 Tải xuống
18/2022/TT-NHNN 26/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2015/TT-NHNN ngày 17 tháng 07 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 09/02/2023 Tải xuống
Số 99/2022/NĐ-CP 30/11/2022 Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm Tải xuống
57/2022/TT-BTC 16/09/2022 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp 31/10/2022 Tải xuống
07/2022/TT-BTC 09/02/2022 Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 01/04/2022 Tải xuống
05/2022/TT-BTC 08/02/2022 Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ 01/04/2022 Tải xuống
02/2022/TT-BTP 08/02/2022 Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản Tải xuống
123/2021/TT-BTC 30/12/2021 Thông tư sửa đổi khoản 2 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 42/2021/TT-BTC 20/02/2022 Sửa đổi khoản 2, Điều 4 Điều lệ của DATC ban hành kèm TT 42/2021/TT-BTC Tải xuống
62/2021/TT-BTC 29/07/2021 Quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam 15/09/2021 Tải xuống
42/2021/TT-BTC 04/06/2021 Thông tư ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam 20/07/2021 Tải xuống
21/2021/NĐ-CP 19/03/2021 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ 15/05/2021 Tải xuống
108/2020/TT-BTC 21/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản 04/02/2021 Tải xuống
129/2020/NĐ-CP 27/10/2020 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MUA BÁN NỢ VIỆT NAM 10/12/2020 Tải xuống
55/2019/TT-BTC 21/08/2019 Thông tư hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước 10/10/2019 Được thay thế Thông tư số 07/2022/TT-BTC Tải xuống
50/2019/TT-BTC 08/08/2019 HƯỚNG DẪN BÁN ĐẤU GIÁ LÔ CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÓ CHỨC NĂNG MUA, BÁN, XỬ LÝ NỢ 01/10/2019 Tải xuống
69/2018/TT-BTC 08/08/2018 Hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa. 01/10/2018 Được thay thế bởi Thông tư số 05/2022/TT-BTC Tải xuống
59/2018/TT-BTC 16/07/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp Tải xuống
41/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập 01/05/2018 Tải xuống
Thống kê: 4.060.288
Online: 15