Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Ngày 12/5/2022, tại trụ sở Công ty, DATC phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Quản lý tổ chức bồi dưỡng kiến thức giao dịch bảo đảm, tài sản bảo đảm cho  cán bộ của 13 đơn vị chuyên môn trong Công ty.

Toàn cảnh buổi bồi dưỡng kiến thức giao dịch bảo đảm, tài sản bảo đảm

Toàn cảnh buổi bồi dưỡng kiến thức giao dịch bảo đảm, tài sản bảo đảm

Chương trình bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức giao dịch bảo đảm, tài sản bảo đảm cho cán bộ chuyên môn nghiệp vụ DATC theo Nghị định số 21/2021/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/3/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, theo đó Nghị định 21/2021/NĐ-CP có một số điểm mới so với Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006, Nghị định 11/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 163/2006/NĐ-CP như: quy định cụ thể hơn về tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, hướng dẫn mô tả tài sản bảo đảm, bổ sung các quy định cụ thể về một số tài sản bảo đảm để áp dụng khi xác định tài sản và mô tả tài sản bảo đảm, quy định làm rõ về hiệu lực của hợp đồng bảo đảm, hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm, xác lập thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, xử lý tài sản bảo đảm...

Qua đó, học viên cập nhật kịp thời một số thay đổi về tài sản bảo đảm, xác lập thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, xử lý tài sản bảo đảm, đồng thời phân tích những tác động của các quy định về xác lập giao dịch bảo đảm, tài sản bảo đảm để đề xuất các giải pháp hiệu quả và linh hoạt nhằm nhận diện và phòng ngừa rủi ro ngay từ giai đoạn xác lập và đăng ký giao dịch bảo đảm; kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm; phân tích các khó khăn, vướng mắc khi xác lập một số giao dịch bảo đảm đặc thù, qua đó đề xuất hướng giải quyết, tránh rủi ro cho DATC. Cũng tại Chương trình, nhiều câu hỏi gắn với tình huống thực tế đã được giảng viên hướng dẫn cụ thể nhằm giúp học viên dễ dàng vận dụng vào công việc hiện tại.

Đây là một trong những hoạt động của chương trình đào tạo cán bộ chuyên môn nghiệp vụ được DATC tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao kiến thức và năng lực nghiệp vụ cho cán bộ các đơn vị chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với các hoạt động của Công ty.

Ban Tổ chức nhân sự DATC


Thống kê: 3.264.506
Online: 7