Thông tin chung
  - Ngày thành lập: 20/01/2008
  - Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
  - ĐT: 022. 3843 274
  - Fax: 022. 3843 406
  - Website:
  Vốn điều lệ                :    50,000 triệu đồng
  Thành phần sở hữu
   
  Cơ cấu vốn
  Số lượng
  cổ phần
  Giá trị CP
  (tr.đồng)
  Tỷ lệ
  (%)
  DATC
  2,934.000
  29,340
  58.68
  CTCP MĐ Lam Sơn
  750,000
  7,500
  15.00
  CTCP B.Kẹo CC Hữu Nghị
  750,000
  7,500
  15.00
  CBCNV và cổ đông khác
  566,000
  5,660
  11.32
  Cộng
  5,000,000
  50,000
  100.00
   
  Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính
  - Công nghiệp đường, cồn, nha, nước uống có cồn và không có cồn. Chế biến và kinh doanh các sản phẩm sau đường, nông sản, thức ăn gia súc.
  - Dịch vụ vận tải, cơ khí, cung ứng vật tư nguyên liệu. Sản xuất và cung ứng giống cây, con, tiêu thụ sản phẩm. Chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa, bò thịt, chế biến các sản phẩm cao su, kinh doanh thương mại
  - Nghiên cứu và phát triển khoa học nông nghiệp; Dịch vụ sửa chữa và gia công máy móc, thiết bị. Dịch vụ làm đất nông, lâm nghiệp.
  - Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê.
  - Cho thuê kho, đại lý ký gửi hàng hóa.
  - Bán buôn phân bón thuốc trừ sâu và hóa chất khác
  - Các hoạt động kinh doanh khác mà pháp luật không cấm.
   
  Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản
   
   
  Năm 2007
  Năm 2008
  KH 2009
  Ước 6T/2009
  I
  Kết quả kinh doanh
   
   
   
   
  1 
  Doanh thu (triệu đồng)
   
  141,142
   140,000
  102,426
  2
  Tổng chi phí (tr.đồng)
   
  133,132
  140,000
   
  3
  Lợi nhuận trước thuế (tr.đồng)
   
  8,010
  10,000
  9,007
  4
  Lợi nhuận sau thuế (tr.đồng)
   
   5,728
  7,500
   6,755
  5
  Cổ tức (%)
   
   8%
   10% - 12%
   
  II
   Bảng cân đối kế toán
   
   
   
   
  1
  Tổng tài sản (tr.đồng)
   
  133,305
   
   
  2
  Nợ phải thu
   
   15,921
   
   
  3
  Nguồn vốn chủ sở hữu
   
   56,598
   
   
  4
  Tổng nợ phải trả (tr.đồng)
   
   76,706
   
   
  5
  Tổng nộp ngân sách (tr.đồng)
   
   6,576
  6,000
  3,714
  III
  Chỉ tiêu khác
   
   
   
   
  1
  Số lao động (người)
   
   
   
   270
  2
  Thu nhập bq (trđ/người)
   
   
   
  3,000
   
   
   
  Thông tin CTCP Mía đường Sơn La đến 31/5/2011
   
  Vốn điều lệ
  (31/12/2010)
  (tr.đồng)
  Vốn đầu tư của DATC (tr.đồng)
  Tỷ lệ
  đầu tư
  (%)
  Lợi nhuận
  (tr.đồng)
  Cổ tức
  (%)
  50,000
   
  29,340
   
  59%
   
  25,795
   
  15