Thông tin CTCP Tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC

  (DCSC) đến 31/5/2011
   

   

  Vốn điều lệ (31/12/2010)
  (tr.đồng)

   

  Vốn đầu tư của DATC (tr.đồng)
  Tỷ lệ đầu tư
  (%)
  Lợi nhuận
  (tr.đồng)
  Cổ tức
  (%)
  10,000
   
  6,000
   
  60%
   
  2,400
   
  15