Thông tin Quỹ Đầu tư Hà Nội đến 31/5/2011

   
  Vốn điều lệ (31/12/2010)
  (tr.đồng)
  Vốn đầu tư của DATC (tr.đồng)
  Tỷ lệ đầu tư
  (%)
  200,000 15,000 8%