Thông tin CTCP đầu tư xây dựng đường thủy đến 31/5/2011

   
  Vốn điều lệ
  (31/12/2010)
  (tr.đồng)
  Vốn đầu tư của DATC
   (tr.đồng)
  Tỷ lệ
  đầu tư
  (%)
  19,290
   
  2,000
   
  10%