Thông tin CTCP Vật tư tổng hợp Lạng Sơn đến 31/5/2011

   
  Vốn điều lệ
  (31/12/2010)
  (tr.đồng)
  Vốn đầu tư của DATC
   (tr.đồng)
  Tỷ lệ
  đầu tư
  (%)
  5,000 
  2,000
   
  40%