Thông tin CTCP Thủy điện Bắc Nà đến 31/5/2011

   
  Vốn điều lệ
  (31/12/2010)
  (tr.đồng)
  Vốn đầu tư của DATC (tr.đồng)
  Tỷ lệ đầu tư
  (%)
  45,000
   
  18,000
   
  40%