Thông tin CTCP Thiên Lộc đến 31/5/2011

  Vốn điều lệ
  (31/12/2010)
  (tr.đồng)
  Vốn đầu tư của DATC
   (tr.đồng)
  Tỷ lệ
  đầu tư
  (%)
  Lợi nhuận
  (tr.đồng)
  30,000
  7,800
  26% 
  601