CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM
   
  Thông tin chung
  Vốn điều lệ: 30,000 triệu đồng
  - Ngày thành lập: 01/01/2008
   
  Thành phần sở hữu
  - Địa chỉ: Lô C1 khu CNDV thuỷ sản Đà Nẵng
   
  Cơ cấu vốn
  SL cổ phần
  Giá trị CP
  (triệu đồng)
  Tỷ lệ (%)
  - ĐT: 0511 3923 941
   
  - DATC
  1,650,700
  16,507
  55%
  - Fax: 0511 3923 758
   
  - Cổ đông chiến lược (03)
  180,000
  1,800
  6%
  - Website: www.procimex-fish.com.vn
   
  - Cán bộ công nhân viên
  337,700
  3,377
  11.26%
   
   
  - Cổ đông khác
  831,600
  8,316
  27.72%
   
   
  Tổng cộng
  3,000,000
  30,000
  100%

  Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính

  -  Sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm hải sản.
   
  Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản
   
   
  Năm 2007
  Năm 2008
  KH 2009
  Ước 6T/2009
  I
  Kết quả kinh doanh
   
   
   
   
  1
  Doanh thu (triệu đồng)
   95,057
  127,967
  93,580
  49,346
  2
  Tổng chi phí (triệu đồng)
   100,152
  116.004
  83.893
  45.044
  3
  Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)
   
  11,963
  9,687
  4,302
  4
  Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
   
  8,655
  7,265
  3,226
  5
  Cổ tức (%)
   
  20%
  15%
   
  II
  Bảng cân đối kế toán
   
   
   
   
  1
  Tổng tài sản (triệu đồng)
   33,120
  43,657
  44,145
  39,156
  2
  Nợ phải thu
   1,211
  7,359
  5,300 
  10,640
  3
  Nguồn vốn chủ sở hữu (triệu đồng)
   
  34,780
  39,845 
  35,756
  4
  Tổng nợ phải trả (triệu đồng)
   38,214
  8,877
  4,300 
  7,400
  5
  Tổng nộp ngân sách (triệu đồng)
   482
  410
  581
  148
  III
  Chỉ tiêu khác
   
   
   
   
  1
  Số lao động (người)
   300
  320
  390
  390
  2
  Thu nhập bình quân (triệu đồng/người)
   1,600
  1,950
  2,100
  2,050
   

  Thông tin CTCP Procimex Việt Nam đến 31/5/2011

  Vốn điều lệ
   (31/12/2010)
  (tr.đồng)
  Vốn đầu tư của DATC (tr.đồng)
  Tỷ lệ đầu tư
  (%)
  Lợi nhuận
  (tr.đồng)
  Cổ tức
  (%)
  30,000
   
  16,507
   
  55%
   
  4,882
   
  15