Thông tin chung
  Vốn điều lệ: 50,000 triệu đồng
  - Ngày thành lập: 09/6/2008
   
  Thành phần sở hữu
  - Địa chỉ: Đắc Lộc - Vĩnh Phương - Nha Trang - Khánh Hoà
   
  Cơ cấu vốn
  SL cổ phần
  Giá trị CP
  (triệu đồng)
  Tỷ lệ (%)
  - ĐT: 058.3727298
   
  - DATC
  2,550.000
  25,500
  0.51%
  - Fax: 058.3727294
   
  - Tổng Cty Miền Trung
  338,100
  3,381
  7%
  - Website:
   
  - CBCNV + bên ngoài
  561,900
  5,619
  11%
   
   
  - Vốn ĐK chưa nộp tiền (TCTy MT)
  1,550.000
  15,500
  31%
   
   
   
  5,000.000
  50,000
   

  Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính

  - Thi công xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi...
  - Sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị vật liệu xây dựng.
  - Gia công, chế biến, lắp đặt thiết bị phục vụ xây dựng.
  - Sản xuất, gia công các sản phẩm từ nhôm, inox.
  - Kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị, khu công nghiệp.
   
  Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản
   
   
  Năm 2007
  Năm 2008
  KH 2009
  Ước 6T/2009
  I
  Kết quả kinh doanh
   
   
   
   
  1
  Doanh thu (triệu đồng)
   63,142
  71,093
  106,897
  25,323
  2
  Tổng chi phí (triệu đồng)
   115,542
  74,370
  107,600
  13,028
  3
  Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)
   270
  10
  600
  0
  4
  Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
   270
  10
   
  0
  5
  Cổ tức (%)
   
   
   
   
  II
  Bảng cân đối kế toán
   
   
   
   
  1
  Tổng tài sản (triệu đồng)
   
  134.660
   
  129.726
  2
  Nợ phải thu
   
  23.852
   
  39.327
  3
  Nguồn vốn chủ sở hữu (triệu đồng)
   
  49.146
   
  48.892
  4
  Tổng nợ phải trả (triệu đồng)
   
  85.514
   
  84.293
  5
  Tổng nộp ngân sách (triệu đồng)
   
  2.360
   
  1.306
  III
  Chỉ tiêu khác
   
   
   
   
  1
  Số lao động (người)
   107
  127
  120
  120
  2
  Thu nhập bình quân (triệu đồng/người)
   760
  985
  1200
  1175

   

   

  Thông tin Nhôm Khánh Hòa đến 31/5/2011

  Vốn điều lệ
  (31/12/2010)
  (tr.đồng)
  Vốn đầu tư của DATC (tr.đồng)
  Tỷ lệ
  đầu tư
  (%)
  Lợi nhuận
  (tr.đồng)
  Cổ tức
  (%)
  34,500
  25,500
  74%
  1,116
  10