Thông tin chung
  Vốn điều lệ: 40,000 triệu đồng
  - Ngày thành lập: 01/07/2008
   
  Thành phần sở hữu
  - Địa chỉ: 21 Ngô Thời Nhiệm, Phường An Bình, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
   
  Cơ cấu vốn
  SL cổ phần
  Giá trị CP
  (triệu đồng)
  Tỷ lệ (%)
  - ĐT: 077.3864 003
   
  - DATC
  3,480,000
  34,800
  87
  - Fax: 077.6257 172
   
  -Vegetexco
   
  400,000
   
  4,000
  10
  - Website: www.kiveco.com
   
  - KiVeCo
  120,000
   
  1,200
  3
   
   
   
  4,000,000
  40,000
  100

   

  Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính
  - Chế biến và bảo quản rau quả.
  - Trồng cây ăn quả.
  - Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp.
  - Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.
   
  Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản
   
   
  Năm 2007
  Năm 2008
  KH 2009
  Ước 6T/2009
  I
  Kết quả kinh doanh
   
   
   
   
  1
  Doanh thu (triệu đồng)
   
  11,498
  27,421
  5,492
  2
  Tổng chi phí (triệu đồng)
   
  23,556
   
  5,219
  3
  Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)
   
  -12,057
  -542
  -1,492
  4
  Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
   
  -12,057
  -542
  -1,492
  5
  Cổ tức (%)
   
   
   
   
  II
  Bảng cân đối kế toán
   
   
   
   
  1
  Tổng tài sản (triệu đồng)
   
  51,459
   
  57,464
  2
  Nợ phải thu
   
  1,414
   
  0
  3
  Nguồn vốn chủ sở hữu (triệu đồng)
   
  37,400
   
  40,000
  4
  Tổng nợ phải trả (triệu đồng)
   
  28,061
   
  8,278
  5
  Tổng nộp ngân sách (triệu đồng)
   
  284
  83
  20
  III
  Chỉ tiêu khác
   
   
   
   
  1
  Số lao động (người)
   
  130
  120
  120
  2
  Thu nhập bình quân (triệu đồng/người)
   
  1,300
  1,300
  1,300

   

  Thông tin KIVECO đến 30/5/2011

  Vốn điều lệ
  (31/12/2010)
  (tr.đồng)
  Vốn đầu tư của DATC
  (tr.đồng)
  Tỷ lệ đầu tư
  (%)
  45,000
  42,413
  94