Thông tin chung
  Vốn điều lệ: 50,000 triệu đồng
  - Ngày thành lập: 01/12/2008
   
   
  Thành phần sở hữu
  - Địa chỉ: Khu công nghiệp Đà Nẵng
   
  Cơ cấu vốn
  SL cổ phần
  Giá trị CP
  (triệu đồng)
  Tỷ lệ (%)
  - ĐT: 3 934 177
   
  DATC
  2,855,827
  28,558,270
  57.12
  - Fax:
   
  Người lao động
  367,573
   
  3,676,730,000
  7.35
  - Website: www.hunex.com.vn
   
  Nhà đầu tư chiến lược
          1,500,000
   
  15,000,000,000
  30
   
   
  Các cổ động ngoài Công ty
  276,600
  2,766,000
  5.53
   
   
   
  5,000,000
  50,000,000,000
  100

  Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính

  - Da giầy xuất khẩu.
   
  Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản
   
   
  Năm 2007
  Năm 2008
  KH 2009
  Ước 6T/2009
  I
  Kết quả kinh doanh
   
   
   
   
  1
  Doanh thu (triệu đồng)
   111,858
   
  86,858
  171,033
  77,576
  2
  Tổng chi phí (triệu đồng)
   128,545
   
  97,121
  161,645
  74,733
  3
  Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)
    -16,687
   
  - 10,264
  9,388
  2,843
  4
  Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
   
  0
  7,041
  2,132
  5
  Cổ tức (%)
   
   
  10%
   
  II
  Bảng cân đối kế toán
   
   
   
   
  1
  Tổng tài sản (triệu đồng)
   102,173
   
  93,107
  70,000 
  109,692
  2
  Nợ phải thu
    12,927
   
  8,517
  25,000 
  24,583
  3
  Nguồn vốn chủ sở hữu (triệu đồng)
   135,737
   
  - 14,592
  50,000 
  38,368
  4
  Tổng nợ phải trả (triệu đồng)
   237,910
   
  107,699
  20,000 
  71,324
  5
  Tổng nộp ngân sách (triệu đồng)
   
  0
  2,347
  0
  III
  Chỉ tiêu khác
   
   
   
   
  1
  Số lao động (người)
   2,500
  2,500
  1,700
   
  2
  Thu nhập bình quân (triệu đồng/người)
   1,500
  1,600
  2,200
   
   

  Thông tin CTCP SXTM Hữu Nghị Đà Nẵng đến 31/5/2011

   
  Vốn điều lệ
  (31/12/2010)
  (tr.đồng)
  Vốn đầu tư của DATC (tr.đồng)
  Tỷ lệ đầu tư
  (%)
  50,000
   
  5,000
   
  10%