Thông tin chung
  Vốn điều lệ: 30,000 triệu đồng
  - Ngày thành lập: 05/05/2007
  (theo QĐ 1536/QĐ - BGTVT, Giấy phép ĐKKD 06/06/2007 số 0103017795)
   
   
   
  Thành phần sở hữu

   

  - Địa chỉ: Thôn Cổ điển - Hải Bối - Đông Anh - Hà Nội
   
  Cơ cấu vốn
  SL cổ phần
  Giá trị CP
  (triệu đồng)
  Tỷ lệ (%)
  - ĐT: 04 39 516 680
   
  - DATC
  500,000
  5,000
  24%
  - Fax: 04 39 516 678
   
  - Tổng công ty xây dựng Thăng Long
   
  429,840
   
  4,298
  21%
  - Website:
   
  - Các cổ đông khác
         1,128,060
   
  11,281
  55%
   
   
   
   
  20.579
   

   

   
  Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính
  - Chế tạo, lắp đặt kết cấu thép, dầm cầu thép phục vụ xây dựng các công trình giao thông và các ngành kinh tế khác.
  - Chế tạo, lắp đặt KCT phụ vụ xây dựng kíên trúc công nghiệp và kiến trúc dân dụng.
  - Chế tạo, lắp đặt các loại trụ tháp bằng thép cho các đường dây tải điện, thông tin viễn thông, phát thanh truyền hình.
  - Xây dựng đường dây, đường điện đến 35KVA.
  - Chế tạo cẩu trục, thiết bị nâng các loại, thiết bị áp lực, bình chịu áp lực.
  - Chế tạo các loại bu lông tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn, các loại vật tư thiết bị chuyên dùng thi công cầu.
  - Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, cụm dân cư.
  - Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị máy móc thiết bị, phụ tùng, vật tư vật liệu cho sản xuất và tiêu dùng.
  - Cung cấp các loại dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ vận hành, sử dụng các loại thiết bị chuyên dùng trong xây dựng các công trình giao thông.
  - Đại lý tiêu thụ các sản phẩm cho các nhà sản xuất trong và ngoài nước.
   
  Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 

   

   

   

   
  Năm 2007
  Năm 2008
  KH 2009
  Ước 6T/2009
  I
  Kết quả kinh doanh
   
   
   
   
  1
  Doanh thu (triệu đồng)
    132,630
  103,302
  103,000
  9,781
  2
  Tổng chi phí (triệu đồng)
           130,946
   
  100,481
  98,740
  9,488
  3
  Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)
               1,684
   
  2,821
  4,260
  293
  4
  Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
                  778
   
  2,194
  3,465
  271
  5
  Cổ tức (%)
   7.93%
   
  10.66%
   
   
   
  II
  Bảng cân đối kế toán
   
   
   
   
  1
  Tổng tài sản (triệu đồng)
   196,633
   
  210,810
   
  206,208
  2
  Nợ phải thu
             54,402
   
  69,523
   
  52,201
  3
  Nguồn vốn chủ sở hữu (triệu đồng)
               9,815
   
  20,579
   
  20,579
  4
  Tổng nợ phải trả (triệu đồng)
           185,757
   
  184,814
   
  161,833
  5
  Tổng nộp ngân sách (triệu đồng)
               1,450
   
  2,173
  3,000
  74
  III
  Chỉ tiêu khác
   
   
   
   
  1
  Số lao động (người)
   
   
   
  344
  2
  Thu nhập bình quân (triệu đồng/người)
   
   
   
  2,168