Thông tin CTCP Cầu 14 đến 31/5/2011

   
  Vốn điều lệ
  (31/12/2010)
  Vốn đầu tư của DATC (tr.đồng) 
  Tỷ lệ đầu tư
  (%)
  Lợi nhuận
  (tr.đồng)
  60,000
   
  10,000
   
  17%
   
  4,308