Thông tin chung
  Vốn điều lệ:  25,000 triệu đồng
  - Ngày thành lập: 19/12/2008 (ngày cấp GCNDKKD 03/01/2009 )
   
   
  Thành phần sở hữu
  - Địa chỉ: 38B Nguyễn Biểu, phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
   
  Cơ cấu vốn
  SL cổ phần
  Giá trị CP
  (triệu đồng)
  Tỷ lệ (%)
  - ĐT:058 3831 078/3831 079
   
  - DATC
  778,200
  7,782
  31.128
  - Fax: 058 3831 077
   
  - Công ty CP
   XNK Intimex
  1,275,000
   
  12,750
  51.0
  - Website:
   
  - Tổng công ty cà
  phê Việt Nam
  400,000
   
  4,000
  16.0
   
   
  - Người lao động Công ty Mascopex
  55,710
  557,1
  2.232

  Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính

  - Mua bán - xuất nhập khẩu cà phê, nông sản nguyên liệu, hải sản. Nhập khẩu phân bón, hàng tiêu dùng.
  - Chế biến nông sản.
  - Chế biến thực phẩm uống.
  - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng.
  - Bán lẻ hàng hoá trong siêu thị.
  - Đầu tư sản xuất, phát triển trồng mới cà phê xuất khẩu.
  - Cho thuê kho bãi, vận tải hàng hóa.
   
  Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản
   
   
  Năm 2007
  Năm 2008
  KH 2009
  Ước 6T/2009
  I
  Kết quả kinh doanh
   
   
   
   
  1
  Doanh thu (triệu đồng)
   89,021
  23,350
  1,211,616
  19,418
  2
  Tổng chi phí (triệu đồng)
   108,560
  30,057
  1,206,040
  21,145
  3
  Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)
   19,539
  -6,707
  5,575
  -1,727
  4
  Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
   19,539
  -6,707
  4,182
  -1,727
  5
  Cổ tức (%)
   
   
   
   
  II
  Bảng cân đối kế toán
   
   
   
   
  1
  Tổng tài sản (triệu đồng)
   14,261
  30,897
  80,455 
  30,251
  2
  Nợ phải thu
   1,833
  7,403
  17,000 
  6,994
  3

   

  Nguồn vốn chủ sở hữu (triệu đồng)
   47,595
  -4,301
  27,455 
  23,273
  4
  Tổng nợ phải trả (triệu đồng)
   61,856
  35,198
  53,000 
  8,978
  5
  Tổng nộp ngân sách (triệu đồng)
   168
  162
  320
  102
  III
  Chỉ tiêu khác
   
   
   
   
  1
  Số lao động (người)
   
   
   
  26
  2
  Thu nhập bình quân (triệu đồng/người)
   
   
   
  2,114

   

   
   
   
   

  Thông tin CTCP Intimex Nha Trang đến 31/5/2011

  Vốn điều lệ
  (31/12/2010)
  (tr.đồng)
  Vốn đầu tư của DATC
   (tr.đồng)
  Tỷ lệ
  đầu tư
  (%)
  Lợi nhuận
  (tr.đồng)
  25,000
   
  7,692
   
  31%
   
  6,160