Thông tin CTCP Sứ Cosani đến 31/5/2011

   

  Vốn điều lệ
  (31/12/2010)
  (tr.đồng)
  Vốn đầu tư của DATC
   (tr.đồng)
  Tỷ lệ
  đầu tư
  (%)
  Lợi nhuận
  (tr.đồng)
  35,000 
  10,500
  30% 
  170