Thông tin CTCP Thẩm định giá miền Nam đến 31/5/2011

  Vốn điều lệ
  (31/12/2010)
  (tr.đồng)
  Vốn đầu tư của DATC (tr.đồng)
  Tỷ lệ
  đầu tư
  (%)
  Lợi nhuận
  (tr.đồng)
  4,200
   
  1,000
   
  24%
   
  1,348